ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През януари 2017 г. в област Габрово са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.0 хиляди. В сравнение с

януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намаляват с 5.7%, а на  леглата в тях – с 0.1%.

В областта общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2017 г. е 8.0 хил., или с 14.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките с 2.1% се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в които са осъществени 10.0% от нощувките на чужди граждани и 90.0% – на българи.