Статистика на околната среда в област София (столица) – годишни данни за 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. в област София (столица) потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 128 л/ден/човек през 2014 г. на 127 л/ден/човек през 2015 година (фиг.1). Въпреки икономията домакинствата в област София (столица) са с най-голямо потребление, следвани от домакинствата в област Бургас (111 л/ден/човек). Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (67 л/ден/човек).
През 2015 г. в област София (столица), на режим на водоподаване е 0.0% от населението (0.0% през 2014г.), при 1.7% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (26.1%), София област (15.5%) и Ловеч (11.4%).
В областта 96.1% от населението е свързано с обществена канализация. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 0.1% от населението (13.2% за страната).
Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси.
Отстраняването на уврежданията на околната среда изисква допълнителни средства. Размерът на средствата е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси в околната среда.
Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. В края на 2015 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област София (столица) е 809.8 млн. лв. (671.7 млн.лв. през 2014 година).