НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на месец декември  2016 г. намаляват с 0,3% спрямо септември 2016 г. и достигат 38,4 хиляди. В сравнение с края на третото тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление сред лицата наети по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19,0% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6,1%. Регистрирано е увеличение сред наетите лица в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 22,0%,  „Операции с недвижимо имущество“ – 20,3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ – с 15,8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – с 13,1%.