Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2016 г. се увеличават с 2.7% спрямо края на септември 2016 г. и достигат 32.8 хил., като увеличението на наетите в обществения сектор е с 1.2%, а в частния сектор – с 3.2%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 71.4%, „Административни и спомагателни дейности” – с 62.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 51.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Професионални дейности и научни изследвания” – с 16.0% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.8 и 12.5%.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 7.5% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2016 г. е 713 лв., за ноември – 717 лв. и за декември – 706 лева.