Наети лица и средна брутна работна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2016 г. намаляват с 2.2% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 28.3 хиляди.

Намалението на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 25.6%, „Селско, горско и рибно стопанство” с 15.5% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 10.7%. Увеличение се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 14.3%, „Други дейности” – с 12.6% и „Култура, спорт и развлечения” – с 5.9%.