Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2016 г. показват, че 69.4% от домакинствата в област София (столица), при средно 63.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 5.9 процентни пункта спрямо предходната година.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2016 г. област София (столица) се нарежда на четвърто място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в областите Варна – 73.8%, Русе – 72.5% и Враца – 70.8%.
През текущата година 71.4% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област София (столица) използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Спрямо предходната година е отбелязано намаление на този показател от 1.6 процентни пункта.
Относителният дял на лицата по пол, които редовно използват интернет в област София (столица) през 2016 г. е еднакъв както за мъжете, така и за жените – 71.4%. Спрямо предходната година относителният дял при мъжете намалява с 2.2, а при жените с 1.1 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2016 г. по образование. Докато 89.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 49.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 60.8%.