ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 11 313 нефинансови предприятия от област Русе, или с 2.1% повече в сравнение с 2014 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 6 909 млн. лв. и е произведена продукция за 4 346 млн. лева.

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2015 г. техният относителен дял достига съответно 83.7% от общия брой предприятия, 85.1% от обема на нетните приходи и 81.6% от произведената продукция за областта.

Икономически активните предприятия в област Русе приключват финансовата 2015 г. с обща печалба от 446 млн. лева. Положителен финансов резултат са отчели 8 074 нефинансови предприятия, предприятията със загуба са 1 843, а тези с нулев резултат – 1 396. В сравнение с предходната  година относителният дял на нефинансовите предприятия с отчетена печалба нараства с 1.5 процентни пункта, при тези със загуба намалява с 1.0 пункт, а делът на предприятията с нулев финансов резултат намалява с 0.5%. В отделните общини на областта делът на предприятията, приключили годината с печалба, се движи между 69.4% за община Борово и 83.0% – за община Ценово. В най-голямата община остава и най-висок делът на предприятията, приключили финансовата година със загуба – 17.1% от общия брой, докато в община Ценово в тази група попадат 6.6% от работещите през годината нефинансови предприятия.

През 2015 г. микропредприятията (до 9 заети лица) са 10 366, или 91.6% от всички нефинансови предприятия, представили годишен отчет за дейността си. Произведената в тях продукция по текущи цени възлиза на 850 млн. лв., или 19.6% от общия обем за областта, като е отчетен ръст от 15.2% спрямо 2014 година. В микропредприятията работят 29.8% от заетите лица. Предприятията от тази група приключват 2015 г. с обща печалба в размер на 163 млн. лева. На територията на община Русе работят 83.7% от микропредприятията в областта. Генерираната продукция е 83.3% от общо произведената в тази група за 2015 г., заетите лица съставляват 83.3% от общия брой на заетите в микропредприятията в област Русе, а реализираната печалба е в размер на 134 млн. лева. Средният брой заети в микропредприятията  за областта е 2 лица.   Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 758. В тях е произведена продукция по текущи цени за 850 млн. лв., или със 7.6% повече от 2014 г., и работят 24.1% от общия брой заети лица. Тези предприятия приключват 2015 г. с положителен финансов резултат от 89 млн. лева. В община Русе през 2015 г. са ситуирани 82.1% от работещите малки предприятия в областта, произведената продукция има относителен дял 75.1% от общо произведената за тази група предприятия, а заетите лица са 80.8% от общия брой на заетите в малките предприятия в област Русе. Генерираната печалба за 2015 г. е в размер на 60 млн. лева. Средният брой заети в малките предприятия за областта е  20 лица.

Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 34.0% от продукцията за областта и в тях са ангажирани 27.2% от заетите. Общият финансов резултат за тази група е печалба в размер на 75 млн. лева. В община Русе през 2015 г. делът на произведената продукция достига 79.6%, като тук упражняват трудова дейност 9 от всеки десет лица, заети в тази група предприятия на територията на област Русе. Средният брой заети лица на едно  предприятие за областта е 106.

Големите предприятия (с 250 и повече заети) формират 26.9% от общо произведената продукция, генерират около 17.0 на сто от нетните приходи от продажби и в тях работят 18.9% от всички заети лица в икономиката на област Русе.

Разпределението на произведената продукция, нетните приходи от продажби и броя на заетите лица по икономически сектори в област Русе показва, че в индустриалния сектор  през 2015 г. остава най-голям делът на произведената продукция –58.1% от общия обем; секторът генерира и най-висока заетост – 47.6% от общия брой на заетите в областната икономика. Икономически сектор „Услуги” има най-съществен принос по показателя „Нетни приходи от продажби” – 55.5% от общо реализираните приходи в областта. В сектора работят 46.8% от всички заети лица.

През 2015 г. на територията на област Русе най-голям е броят на работещите предприятия – от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 4 251, или 37.6% от общия брой стопански субекти, представили отчет за дейността си. Тези предприятия реализират нетни приходи от продажби в размер на 2 959 млн. лв. или близо 1/2 от общия обем за областта (42.8%). В тях е произведена 13.8% от общата продукция и се труди всяко пето лице, ангажирано в областната икономика. В сравнение с 2014 г. броят на предприятията в тази икономическа дейност нараства с 0.6%, като липсва динамика в броя на заетите лица. Същевременно произведената продукция нараства с 12.8%, а приходите от продажби бележат ръст от 2.9%. На територията на община Русе се намират 84.3% от работещите фирми в този бранш; генерирани са 96.0% от нетните приходи от продажби, а заетите през 2015 г. лица формират 87.0% от общия брой на заетите в търговския сектор за областта.

Икономически активните предприятия от преработващата промишленост през 2015 г. са 1 214 или всяко девето работещо предприятие в област Русе. Произведената от тях продукция е в размер на 2 040 млн. лв., или 46.9% от общо произведената в областта. Нетните приходи от продажби имат относителен дял от 32.1% в общо реализираните от всички работещи предприятия. В сектор „Преработваща промишленост” се трудят 39.0% от всички заети лица в област Русе.

В сравнение с 2014 г. броят на предприятията от преработващата промишленост нараства незначително – с 1.2%, а заетите лица намаляват с 3.1%. Произведената продукция по текущи цени бележи ръст от 3.0%, а реализираните нетни приходи от продажби нарастват с 9.4%.

През 2015 г. предприятията от преработващата промишленост  в община Русе представляват 86.2% от тези за  областта. Техният дял в общо произведената продукция за тази икономическа дейност за областта достига 84.8%, а заетите лица са 91.0% от общия брой на заетите в област Русе, работещи в преработващите предприятия.

Малко над една четвърт от преработващите предприятия в област Русе (25.6%) са ангажирани с производството на текстил и облекло, обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм. Произведената от тях продукция за 2015 г. възлиза на 270 млн. лв., реализираните нетни приходи от продажби са в размер на 278 млн. лв. и в тях работят 34.1% от общия брой на заетите лица в преработващата промишленост.

 

Методологични бележки

 Обхват и източници на информация – обект на изследване са нефинансовите предприятия на територията на областта, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

Брой предприятия – всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Заети лица – всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.