ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

През ноември 2016 г. в област Габрово са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.6 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) и леглата в тях се увеличават съответно с 1.8% и 9.3%.

В областта общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2016 г. е 14.4 хил., или с 27.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките с 30.3% се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в които са осъществени  59.0% от нощувките на чужди граждани и 53.2% – на българи.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2016 г. се увеличават с 19.3% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 7.5 хиляди. От пренощувалите лица 90.0% са българи, като са реализирали средно по  2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 0.8 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2016 г. е 16.1%, като се увеличава с 3.2 процентни пункта в сравнение с ноември 2015 година.

В сравнение с ноември 2015 година приходите от нощувки се увеличават с 22.0%  и достигат до 467.6 хил. лв. Регистрирано е увеличение на приходите от български и чужди граждани съответно – с 29.8% и 20.5%.

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.