ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Пълент текст в PDF файл

  1. Преки чуждестранни инвестиции

 Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2015 г. за област Велико Търново възлизат на 121.7 млн. евро, което е с 12.5% повече в сравнение с 2014 година.

Област Велико Търново се нарежда на 17-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции . Техният дял в общия размер за страната е 0.5% и съответно 13.9% в рамките на Северен централен район.