ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

През 2015 г. на територията на област Велико Търново са функционирали 10 383 нефинансови предприятия, или с 2.2% повече в сравнение с предходната година.

91.6% от предприятията в област Велико Търново са микропредприятия с численост на персонала до 9 заети, 6.7% са малки предприятия с персонал от 10 до 49 заети, 1.5% са средни предприятия с персонал от 50 до 249 заети и само 0.2% от предприятията са големи с персонал над 250 заети (фиг. 1).