Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) през 2015 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2015 г. възлизат на 12 111.8 млн. евро, което е с 3.7% повече в сравнение с 2014 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 52.3% и съответно 86.2% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции в област София (столица) заема първо място в страната.
През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки и чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 093.5 млн. евро. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 2 456.0 млн. евро или с 6.9% повече от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 985.5 млн. евро. Тези три дейности заедно формират 70.5% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 2.5 процентни пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 483.4 млн. евро, или с 23.3% по-малко в сравнение с 2014 година.