Основни резултати от изследването за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата през 2016г. в област Благоевград

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2016 година показват, че 64.0% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 63.5% за страната. За областта се регистрира нарастване от 0.7 процентни пункта спрямо предходната година.
За седемгодишен период използването на информационно-комуникационни технологии в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил близо три пъти.
През 2016 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Варна (73.8%), а с най-нисък – София-област (47.5%). По този показател област Благоевград заема единадесето място сред 28-те области.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2016 г. е 57.0%, като спрямо предходната година е отбелязан растеж от 1.4 проценти пункта.
В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 57.1%, докато за жените той е – 56.8%. Както при мъжете, така и при жените този дял е по – нисък от общия за страната по пол, съответно с – 1.4 и 1.0 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по степени на завършено образование – докато 85.9% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 32.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 58.8%.