Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2015 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 5 154 нефинансови предприятия от област Перник, или с 1.9% повече в сравнение с 2014 година. Най-голяма е групата на микро-предприятията, с персонал до 9 заети – 4 807 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 282, а на средните (50 – 249 заети) е 55. Големите предприятия с над 250 заети са 10.
Произведената продукция в област Перник през 2015 г. възлиза на 1 450 млн. лв., като е отчетен ръст от 1.1% спрямо 2014 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 59.7% от произведената продукция.
През 2015 година активните предприятия в област Перник са реализирали приходи от дейността в размер на 2 284 млн. лева. Отчетен е ръст от 3.1% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 2 266 млн. лв., което е с 3.1% повече в сравнение с 2014 година.
Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 2 000 млн. лв., като е отчетено увеличение с 1.0% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 52.6%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно 29.4 и 6.2%.
През 2015 година 63.7% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 19.8% със загуба и 16.5% с нулев резултат.
Броят на заетите лица в нефинасовите предприятия в областта през 2015 г. е 25 607, или с 1.8% повече в сравнение с предходната година.