Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Перник през 2015 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2015 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Перник сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 27 560, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2014 г. броят на наетите се увеличава с 396 души или с 1.5%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Култура, спорт и развлечения“ (11.6%), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (11.0%), „Транспорт, складиране и пощи“ (8.6%) и „Преработваща промишленост“ (8.3%). Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значимо в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (31.0%) и „Административни и спомагателни дейности“ (13.1%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.9 и 15.1%.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2015 г. областта заема 25 място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 707.3 хил., а най-малък в област Видин – 16.8 хиляди.
В област Перник средната брутна годишна работна заплата за 2015 г. е 7 514 лв. (фиг. 1), при 10 535 лв. средно за страната.