Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2015 г. в област Шумен преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор възлизат на 103.3 млн. евро, което е с 1.5% по-малко в сравнение с 2014 година.

Най-голям е обемът на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността, който е 74.9 млн. евро и в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 5.0 млн. евро. През 2015 г. тези дейности заедно формират 77.4% от общия обем на ПЧИ. Спрямо предходната година в промишлеността се наблюдава понижаване на ПЧИ с 6.2%, а в сектора на услугите – увеличение с 50.0%.