Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

За област Кюстендил в Националния статистически институт годишен отчет за дейността през 2015 г. са представили общо 5 501 нефинансови предприятия, или с 2.7% по-малко в сравнение с 2014 година. Най-голяма е групата на микро предприятията, с персонал до 9 заети – 5 146 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 286, а на средните (50 – 249 заети) е 59. Големите предприятия с над 250 заети са 10.
Произведената продукция в област Кюстендил през 2015 г. възлиза на 1 444 млн. лв., като е отчетен ръст от 14.2% спрямо 2014 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 41.0% от произведената продукция.
През 2015 година активните предприятия в област Кюстендил са реализирали приходи от дейността в размер на 1 902 млн. лева. Отчетен е ръст от 5.4% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 1 809 млн. лв., което е с 3.1% повече в сравнение с 2014 година.
Нетните приходи от продажби в област Кюстендил достигат 1 775 млн. лв., като е отчетено увеличение с 6.3% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 43.8%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно 25.3 и 16.5%.