Село Хитрино

пълен текст в PDF файл

Село Хитрино е център на едноименната община в състава на област Шумен. Към 31 декември 2015 г. населението на с. Хитрино е 738 души, или 11.3% от населението на общината и 0.4% от населението на областта. В област Шумен има 143 села, като по брой на населението село Хитрино заема 25-то място. За периода 2012 – 2015 г. населението на селото се увеличава с 2.1%.

Към 31.12.2015 г. в с. Хитрино мъжете са 372, а жените – 366.

Децата до 15 навършени години са 105, или 14.2% от общия брой на населението (15.3% за област Шумен). За периода 2012 – 2015 г. техният относителен дял от общото население нараства с 0.4 процентни пункта. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. е 410, или 55.6% (61.0% за областта), а в над трудоспособна възраст – 223, или 30.2% (23.8% за областта).