Дейност на нефинансовите предприятия в област Плевен през 2015 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА 2015 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 674. Броят им нараства с 1.4% в сравнение с 2014 г., като най-голямо е увеличението в сектор „Транспорт, складиране и пощи” – 14.5%, сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 10.1%,  и сектор „Строителство” – 8.8%.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2015 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 40.1% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 9.4%, „Преработваща промишленост”- 8.7%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.8%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 5.7%.