Статистика на околната среда в област Шумен – годишни данни за 2015 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Води

През 2015 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 79 л/ден през 2014 г. на 81 л/ден през 2015 година (фиг.1).

Средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. И през 2015 г. с най-голямо потребление са областите София – столица (127 л/ден/чов.) и Бургас (111 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (67 л/ден/човек).