Използване на информационни-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Ловеч през 2016 година

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 51.0% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 0.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Средната стойност за страната по този показател е 63.5%. С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Варна  – 73.8%.

През текущата година в област Ловеч 48.9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 7.2 процентни пункта.