Дейност на местата за настаняване в област Плевен през октомври 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През октомври 2016 г. на територията на област Плевен са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, от които 15 с една и две звезди, 7 броя с три звезди и 2 броя с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 666, а на леглата – 1.2 хиляди. В сравнение с октомври 2015 г. общия брой на местата за настаняване (функционирали през периода) и броя на леглата в тях намаляват съответно със 7.7% и 3.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 7.3 хил., или с 12.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Плевен през октомври 2016 г. са 4.4 хиляди, като относителният дял на българите е 88.6% от всички пренощували лица.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 20.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.4 процентни пункта (Фиг.1).