ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от домакинствата и лицата през 2016 г. в област Габрово показват, че 54.3% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63.5% за страната. За областта е отбелязан растеж от 4.9 процентни пункта спрямо предходната година, който е малко по-висок от регистрирания за страната – 4.4 пункта. С по-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет сред областите в страната са само Плевен, Ловеч, Сливен и София. По този показател