ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от домакинствата и лицата за 2016 г. в област Русе показват, че 72.5% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си при средно 63.5% за страната. За областта е отбелязан растеж от 11.6 процентни пункта спрямо предходната година, който е значително по-висок от регистрирания за страната – 4.4 пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на второ място в страната след област Варна. Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.