Дейност на нефинансовите предприятия в област София (столица) за 2015 година-окончателни данни

PDF файл
 

За област София (столица) в Националния статистически институт годишен отчет за дейността през 2015 г. са представили общо 112 335 нефинансови предприятия, в които са заети 675 652 лица, или с 1.7% повече от 2014 година. Нетните приходи от продажби са 111 421 млн. лв., или с 9.1% повече от предходната година. Произведената продукция е в размер на 57 014 млн. лв., или с 13.6% повече от 2014 година.
В област София (столица) преобладават микро предприятията (до 9 заети) – 92.4% от общия брой, в които е произведена продукция за 14 032 млн. лв. по текущи цени или 24.6% от общата. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.2% и произведената в тях продукция е в размер на 12 118 млн. лева. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2%, с произведена продукция в размер на 13 034 млн. лева. Големите предприятия (над 250 заети) формират само – 0.2% от броя на предприятията, но произвеждат 31.1% от продукцията за областта.
Нефинансовите предприятия в област София (столица) приключват 2015 г. с краен финансов резултат печалба от 3 815 млн. лева. Предприятията с печалба са 66 758, или 59.5% от общия брой. Тези със загуба са 30 485, или 27.1%, а предприятията с нулев финансов резултат са 15 092, или 13.4% от общия брой. Най-голяма е загубата в микро предприятията – 61.0% от общия размер.