Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 166.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 31.0%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 55.3 млн. лв., или с 6.2% по-малко от 2014 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 30.4 млн. лв., или със 17.7% повече в сравнение с предходната година. През 2015 г. тези сектори заедно формират 51.6% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял намалява спрямо 2014 г. с 15.3 процентни пнкта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 29.7 млн. лева, или с над три пъти повече в сравнение с 2014 година.
През 2015 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените други разходи нараства с 8.3 пункта в сравнение с предходната година и достига 14.5%, а делът на разходите за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 1.2 пункта, и е 24.5%. Същевременно намаляват вложените средства за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура с 5.2 пункта и за закупуване на земя – с 3.9 пункта, които формират съответно 39.4 и 11.2% от общия обем инвестиции в ДМА.