Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2015 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2015 г. възлизат на 178.9 млн. евро, което е с 18.3% по-малко в сравнение с 2014 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Перник заема четиринадесето място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 112.3 млн. евро, с 22.6% по-малко в сравнение с 2014 година. В предприятията от сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани – 62.2 млн. евро или с 4.5% повече от 2014 година. През 2015 г. тези две дейности заедно формират 97.5% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2014 година с 4.1 процентни пункта.
И през 2015 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Перник, като в сравнение с предходната година те са с 22.8% по-малко. Относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта намалява с 4.7 процентни пункта спрямо 2014 година.