Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2015 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, са 5 460. Броят им намалява с 0.2% в сравнение с 2014 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2015 г. в област Ловеч е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 38.7% от общия брой. Следва сектор „Преработваща промишленост” – 13.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 10.1%,   „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.4%.

През 2015 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 3 882 или 71.1%, със загуба приключват 841, или 15.4% и с нулев резултат 737, или 13.5% от всички предприятия в областта.