Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2015 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2015 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 5 845. Броят им нараства с 1.1% в сравнение с 2014 г., като най-голямо е увеличението в сектор „Добивна промишленост”- 16.7%, сектор „Транспорт, складиране и пощи” – 15.0%, и сектор „Други дейности” –  9.0%.

Най-голям спад спрямо 2014 г. е регистриран в броя на стопанските субекти, осъществявали дейност в област Враца през 2015 г. в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 11.1%, сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 9.6% и сектор „Култура, спорт  иразвлечения”- 4.2%.