Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2016 г. показват, че 57.2% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при общо за страната 63.5%, като е отбелязан ръст от 4.2 процентни пункта спрямо предходната година.
За седемгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил близо четири пъти.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2016 г. област Перник се нарежда на 18-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 73.8%, Русе – 72.5%, Враца – 70.8%, а най-малък в област София – 47.5%.
През текущата година 54.5% от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 0.5 процентни пункта