Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2016 г. показват, че 66.7% от домакинствата в област Стара Загора, при 63.5% общо за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 5.3 процентни пункта спрямо предходната година.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2016 г. по образование. Докато 85.4% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 34.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 65.3%.