НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2016 г. са 38.5 хил., като броят им спрямо края на юни 2016 г. намалява с 2.6%.

Най-голямо намаление е отбелязано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 26.2%, „Образование“-– с 25.5% и „Култура и развлечение“ – с 23.6%. Спрямо юни 2016 г. се увеличават наетите в дейностите: „Транспорт, складиране и пощи“ – с 5.8%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 2.7%,  „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 1.9% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 1.6%.