ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

През септември 2016 г. в област Габрово са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.6 хил., а на леглата –  3.4 хиляди. В сравнение със септември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) и леглата в тях се увеличават съответно с 4.9% и 8.1%.

В областта общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2016 г. е 20.2 хил., или с 16.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките с 23.8% се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в които са осъществени 61.3% от нощувките на чужди граждани и 49.6% – на българи.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2016 г. се увеличават с 21.8% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 10.8 хиляди. От всички пренощували лица 88.0% са българи, като по-голямата част от тях (50.6%) са нощували в места за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1.3 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2016 г. е 21.3%, като се увеличава с 3.0 процентни пункта в сравнение със септември 2015 година.

Приходите от нощувки през септември 2016 г. достигат 571.7 хил. лв., или с 13.8% повече в сравнение със септември 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с  42.5%, така и от български – с 8.8%.

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.