Индикатори за бедност и социално включване през 2015 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

В изследването, проведено през 2015 г., са анкетирани 176 домакинства от област Шумен, от 23 населени места – 6 града и 17 села.

 Оценка на бедността

През 2015 г., линията на бедност в област Шумен е 283.0 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 325.8 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 54.3 хил. лица, или 30.6% от населението на областта (22.0% за страната). Област Шумен е с най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната, следвана от областите Варна (27.8%) и Пазарджик (27.5%).