Индикатори за бедност и социално включване в област Хасково през 2015 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2015 г. линията на бедност за област Хасково e 266.42 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 28.5%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 7.1 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.1 до 30.9%, или с 4.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.7%, или с 22.6 процентни пункта.