Индикатори за бедност и социално включване през 2015 година в област Кърджали

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение ..Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“

Оценка на бедността в Област Кърджали

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод, както при линията на бедност на национално ниво – 60% oт средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

През 2015 г. линията на бедност в област Кърджали е най-ниската в страната – 189.17 лв. средно месечно на лице oт домакинство.

Линията на бедност общо за страната с 325.83 лв., най-висока е в област София (столица) (504 лв.). следвана от областите Варна (353 лв.) и Перник (352 лв.).

През 2015 г. под прага на бедност в област Кърджали са били 34.2 хил. лица. или 22.5% от населението (23.2% от мъжете и 21.9%отжените) на областта.

Под съответния праг на бедност през 2015 г. е било 22.0% от населението на страната.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Шумен – 30.6%. Варна – 27.8%. и Пазарджик – 27.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Кюстендил – 11.0%. Силистра – 11.3%. и Габрово – 13.0%.