Наблюдение на работната сила в област София (столица) през второ тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

Коефициентът на икономическа активност за населението в област София (столица) на възраст 15 – 64 навършени години е 75.9% или с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2015 година.
Коефициентът на заетост на населението в област София (столица)на възраст 15 – 64 навършени години е 72.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта.
През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 679.2 хил., от които 343.7 хил. са мъже и 335.5 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 59.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.7 процентни пункта. При мъжете този дял е 64.2%, а при жените – 56.0%.
През второто тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 662.1 хил., като в сравнение с първото тримесечие на същата година се увеличават с 10.4 хил., а спрямо второто тримесечие на 2015 г.- с 4.5 хиляди.