ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2015 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 617 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2014 г. местата в детските ясли в областта се увеличават със 12 или с 2.0%.