НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2016 г. в област Габрово се увеличават с 599, или с 1.5%, спрямо края на март 2016 г., като достигат 39.5 хиляди души. Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 36.1%, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 9.0% и „Строителство“ – с 4.6%. Намаление е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 18.2%, „Операции с недвижими имоти“ – с 8.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения ” – с 4.1% и „Образование“ – с 3.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети ” – съответно 47.6% и 12.4%.