Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 година в област Благоевград са приключили делата за 2 228 извършени престъпления. Делата за 1 065 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 832 – с условно осъждане, за 44 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 283 – с с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 897 извършени престъпления, което е повече с 14.6% в сравнение с 2014 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2015 г. е 2 122, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 974 лица (45.9% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 802 лица, или 37.8 % от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 285 лица, или 13.4% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 47 обвиняеми лица (2.2%);
• на 14 лица (0.7%) делата са прекратени.
През 2015 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 776. В сравнение с 2014 г. се наблюдава увеличение със 7.4%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) съставляват 3.3% от всички осъдени лица и достигат 59.
През 2015 година коефициентът на криминална активност 1 за област Благоевград е 653 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население.