Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2015 година

PDF файл

През 2015 г. в област София (столица) са приключили делата за 1 064 извършени престъпления. Делата за 453 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 397 – с условно осъждане, за 125 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване, и за 83 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 850 извършени престъпления, което е с 20.7% по-малко в сравнение с 2014 година.
През 2015 г. обвиняеми са били 1 023 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 432 лица, или 42.2% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 376 (36.8%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 85 (8.3%) лица;
• оправдани са 124 обвиняеми лица (12.1%);
• на 6 лица делата са прекратени (0.6%).