Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2016 г. се увеличават с 21.6 хил., или с 14.3% спрямо края на март 2016 г., като достигат 172.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 126.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 37.0% и „Култура, спорт и развлечения” – с 26.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 5.2% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.