Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

През 2015 г. в област Шумен са приключили делата за 749 извършени престъпления. Делата за 349 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 267 престъпления – с условно осъждане, за 28 престъпления – с оправдаване и за 105 – с освобождаване от наказание. Няма прекратени дела. В сравнение с 2014 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 18.6%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 616 извършени престъпления, което е с 22.3% по-малко спрямо 2014 г., като намалението за страната е 8.5%.