ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

През 2015 г. с осъдителна присъда са приключили делата на общо 1 026 престъпления на територията на област Русе. В сравнение с 2014 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане, нараства с 4.3%. Общо 951 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; при 49 извършителите са двама, а 26 са с трима и повече извършители.

През 2015 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 1 154, или с 19.8% по-малко от предходната година. Те представляват 3.5% от общия брой на обвиняемите лица за страната. Ефективна осъдителна присъда са получили 346 лица, а условно осъдените са 684. Оправдателна присъда са получили 17 обвиняеми, а 106 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2014 г. броят на лицата с ефективни присъди намалява с 58, а този на условно осъдените – със 186.

През 2015 г. броят на осъдените в област Русе е 1 030 лица. В сравнение с 2014 г. общият брой на осъдените лица в областта намалява с 244 или с 19.2%. Делът им в общия брой на осъдените за страната достига 3.7% при 4.0% – за 2014 година. 934 лица (90.7%) през 2015 г. са осъдени за едно извършено престъпление, за две – 77 лица, а за три и повече престъпления осъдителна присъда са получили 19 лица. В структурата на осъдените лица през 2015 г. по видове престъпления най-много са осъдените за посегателства върху собствеността – 264 лица, или 25.6% от общия брой на осъдените лица в област Русе. И през 2015 г. доминират осъдените за извършени кражби – 199 или 75.4% от  осъдените за този вид престъпления.

През 2015 г. в област Русе са осъдени 234 лица за извършени общоопасни престъпления. За извършени престъпления по транспорта и съобщенията са осъдени 169 лица, а за престъпления, свързани с наркотици – 47 лица. За извършени престъпления против дейността на държавните органи, обществените организации и лица, изпълняващи публични функции, през 2015 г. в област Русе са осъдени общо 332 лица при 450 за предходната година. Относителният дял на наказаните за този вид престъпления достига 32.2% от общия брой на осъдените в област Русе. С най-голям брой и относителен дял са осъдените за незаконно преминаване на границата – 276 лица (83.1%). От общия брой на осъдените лица през 2015 г. в област Русе, 898 са с наложено наказание „лишаване от свобода” (при 1 109 лица през 2014 г.). От тях 464 лица – с лишаване от свобода до 6 месеца; 233 лица – с лишаванеот свобода от 6 месеца до 1 година; 171 лица – от 1 до 3 години; 15 лица – от 3 до 5 години, 13 лица –  от 5 до 10 години и 2 лица – от 20 до 30 години.. На 121 лица през 2015 г. е наложено наказание пробация, а на 5 лица – обществено порицание.

През 2015 г. коефициентът на криминална активност (осъдените лица на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население – на 14 и повече навършени години в областта) e 514 при 629 през 2014 година. Сравнението със средното равнище на показателя за страната показва, че и при мъжете и при жените коефициентът за областта е значително по-висок от средния за страната. Общият коефициент на криминална активност за страната е 445 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население, като при мъжете достига 846 на 100 хил. души (при 952 за област Русе), а при жените е 72 (при 103 за областта). В сравнение с 2014 г. равнището на показателя за страната намалява и при двата пола, докато за област Русе коефициентът при жените бележи увеличение, а този при мъжете значително намалява.

Разпределението на осъдените през 2015 г. лица в област Русе по пол и възраст е следното:

  • Осъдените мъже са 924 (89.7%), а осъдените жени са 106 (10.3%).
  • Най голям е броят и делът на осъдените лица от възрастовата група на 18 – 24 годишните – 284 лица (27.6%), следвани от 30 – 39 годишните – 247 лица, или 24.0%.
  • Осъдените непълнолетни лица (на възраст 14 – 17 г.) са 52, или 5.0% от осъдените в област Русе. Спрямо предходната година броят им бележи намаление с 40.2%. Четири от всеки десет осъдени непълнолетни са получили осъдителна присъда за извършени престъпления против собствеността. Делът на осъдените непълнолетни през 2015 г. в област Русе леко надвишава регистрирания среден за страната – 4.5%.

  Методологични бележки

 Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. – и на Специализирания наказателен съд Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.

Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.

Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.

Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Коефициентът на криминална активност е изчислен като отношение на броя на осъдените лица към броя на средногодишното население за съответната година на 100 000 души.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник – Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица могат да бъдат намерени на сайта на НСИ – https://www.nsi.bg.