ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Към 31.12.2015 г. в област Русе функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 838 места в тях. В градовете детските ясли са 18 със 765 места, а в селата – 3 със 73 места. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта се запазва, а местата в тях се увеличават с 1.7%. В област Русе се намират 2.6% от всички детски ясли в страната с аналогичен дял на местата в тях. В края на 2015 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 545 места, а яслените групи към ОДЗ – с 293. В община Русе се намират 14 детски ясли с общ капацитет от 640 места. В общините Иваново и Ценово няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Русе към 31.12.2015 г. е 15.4 на 100 деца до 3-годишна възраст при 16.2 – средно за страната. Стойността на показателя  за областта и за страната се повишава в сравнение с 2014 година, като в национален мащаб ръстът е по-значителен. Най-високо равнище на показателя е регистрирано за област Габрово (26.3 на 100 деца), а най-ниска е осигуреността с места в област Сливен – едва 8.7 на 100 деца до 3-годишна възраст.

През 2015 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ в област Русе са постъпили 856 деца или с 3.4% повече от предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване остават 855 деца, от тях момчета са 423 и 432 момичета. В сравнение с 2014 г. броят на децата в детски ясли  към 31.12.2015 г. нараства с 2.3%, което е близко до регистрираното увеличение за страната – 2.0%.

Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 90.2%, следван от дела на децата на 1 година – 9.1%. В сравнение с 2014 г. делът на 2-годишните нараства с 1.6, а този на децата на 1 година намалява с 1.9 процентни пункта. В национален мащаб най-висок остава относителният дял на двегодишните – 79.6% от общия брой деца, посещаващи тези детски заведения.

Към 31.12.2015 г. обхватът[2] на децата, отглеждани в детски ясли в област Русе, е 15.7% и като равнище е по-нисък от средния за страната – 16.2%. Обхватът на децата на двегодишна възраст е 42.8%, а на децата на една година – 4.2%, като за страната тези показатели са съответно 38.3% и 8.1%.

За осигуряване на условия за оптимално физическо и психическо развитие и възпитание на децата към края на 2015 г. в детските ясли в областта работят 244 души персонал по основно трудово правоотношение, като 88.9% от тях са в община Русе. Медицинските специалисти по здравни грижи са 115, като преобладават медицинските сестри – 109. Една медицинска сестра се грижи средно за 8 деца. В сравнение с 2014 г. липсва съществена динамика в броя на персонала, работещ с малките деца, посещаващи детските ясли. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата, е 129 души.

 

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в обединените детски заведения (ОДЗ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ОДЗ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Повече информация и данни от изследването на детските ясли могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ, раздел „Здравеопазване” – www.nsi.bg .

 

 

[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ОДЗ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

[2] Показателят се изчислява като отношение на броя на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години..