Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2015 година.

БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

       Населението на област Видин към 31.12.2015 година е 91 235 души, което представлява 1.3% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място. В сравнение с 2014 година населението намалява с 2 126 души, или с 2.3%.

В област Видин мъжете са 44 536 (48.8%), а жените – 46 699 (51.2%), или на 1000 мъже се падат 1 049 жени през 2015 година.

Към 31.12.2015 година децата до 15 години са 10 958, или 12.0% от общия брой на населението от областта, като спрямо 2014 година относителният им дял намалява с 0.1 процентни пункта.

През 2015 година в област Видин лицата от 15 до 64 навършени години са 54 279 души и спрямо 2014 година относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта.

В края на 2015 година лицата на 65 и повече навършени години са 25 998, или 28.5% от населението на областта, и в сравнение с 2014 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта.

Към 31.12.2015 година общият коефициент на възрастова зависимост е 68.1%, т.е.на всеки 100 лица в „зависимите възрасти“ се падат 68 лица в активна възраст, като в сравнение с 2014 година има нарастване с 1.3 процентни пункта.

Средната възраст на населението на област Видин е 47.6 години, което нарежда областта на първо място в страната по застаряващо население.

 

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 година е 49 373 души, или 54.1% от цялото население на областта, като мъжете са 26 969, а жените 22 404. Трудоспособното население намалява с 2.5% спрямо предходната година.

Населението над трудоспособна възраст е 30 069 души като спрямо предходната година се отчита намаление с 1.6 процентни пункта.

Лицата под трудоспособна възраст са 11 793 души, като тук намалението спрямо предходната година е най-драстично – с 3.0%.

Към 31.12.2015 година коефициентът на демографско заместване е 53%, т.е. на всеки 100 излизащи от трудоспособна възраст лица в групата на влизащите са 53 лица.

 

Област Видин е съставена от 11 общини според административно-териториалното деление на страната. Общината с най-малко по брой население е Бойница с 1 143 души, следвана от Макреш с 1 438 души. Най-голяма е община Видин с 57 001 души. Спрямо 2014 година населението се увеличава в общините Бойница, Грамада, Димово, Макреш, Ново село и Ружинци. Това се дължи основно на механичното движение на населението. Най-голямо е увеличението на населението в община Грамада – с 204 души.

Към 31.12.2015 година в градовете на област Видин живеят 58 087 души, или 63.7% от населението на областта, а в селата – 33 148, или 36.3%.

 

Методологични бележки

 

Броят и структурата на населението към края на всяка година се изчисляват на база на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурата на населението е Информационна система „Демография“ в Националния статистически институт.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

Повeче информация и данни за броя и структурата на населението могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: https://www.nsi.bg/Население