Основни резултати от наблюдението на работна сила в област Сливен през 2015 година

PDF

През 2015 г. икономически активните лица в област Сливен са 77.4 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 49.3% (при 54.1% общо за страната).
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 67.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 55.9%, съответно 58.8% за мъжете и 53.0% за жените.
Коефициентът на безработица се понижава с 2.7 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 10.9% при 9.1% за страната.