Дейност на местата за настаняване в област Плевен през януари 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРЕЗ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА

През януари 2016 г. на територията на област Плевен са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 654, а на леглата – 1.3 хиляди. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода)намалява със 7.7% (2 броя), а леглата в тях се увеличават с 1.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г., е 5.2 хил., или с 26.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Плевен през януари 2016 г. са 2.7 хиляди, като относителният дял на българите е 80.6% от всички пренощували лица.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 13.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 2.7 процентни пункта

Приходите от нощувки в област Плевен през януари 2016 г. достигат 199.8 хил. лв., или с 4.4% по-малко в сравнение с януари 2015 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български граждани – с 3.3%, така и от чужди граждани – с 6.3%

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Леглоденонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.