Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Добрич през 2014 година

PDF-файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. в област Добрич възлизат на 111 566.1 хил. евро, което е с 62.8% по-малко в сравнение с 2013 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в предприятията от сектор Индустрия (с изкл. на строителството) – 43 374.9 хил. евро, и в сектора на услугите (търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство) – 24 887.6 хил. евро. През 2014 г. тези дейности заедно формират 61.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 22.2 пункта спрямо предходната година.

В община Добрич град са вложени 36.3% от ПЧИ за област Добрич, или 40 551.9 хил. евро, следвана от община Каварна – с 35.4% от ПЧИ за областта, или 39 539.8 хил. евро.