ПРЕЗ ПЕРИОДА МАРТ – МАЙ 2016 Г. НСИ ЩЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ „СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ 2016”

През март 2016 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2016”.

В методологията на изследването са включени следните тематични области:

∙ Основни демографски и социални характеристики на домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други данни за членовете на домакинството

∙ Монетарни (парични) показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и структура на доходите по източници (от работна заплата, от социални трансфери и други)

∙ Немонетарни (непарични) показатели за условията на живот: основни данни за жилището (тип и обзаведеност на жилището); проблеми, свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване

∙ Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други)

∙ Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

В периода март – май 2016 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Анкетьорите, които посещават домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта.

В област Разград ще се наблюдват около 145 домакинства в 21 населени места – гр. Разград, гр. Исперих, гр. Кубрат, гр, Завет, гр. Цар Калоян, с. Острово, с. Брестовене, с. Дянково, с. Осенец, с. Раковски, с. Гецово, с. Стражец, с. Каменово, с. Просторно, с. Лъвино, с. Веселец, с. Драгомъж, с. Бърдоква, с. Конево, с.Севар и с. Голяма вода.