Основни резултати от наблюдението работна сила в област Стара Загора през 2015 година

PDF

  • През 2015 г. икономически активните лица в област Стара Загора на възраст 15 – 64 навършени години са 139.4 хил., или 66.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 1.7 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица е 127.5 хил., или 46.0% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 125.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60.3%, съответно 64.6% за мъжете и 56.0% за жените.
  • Безработните лица в област Стара Загора са 13.7 хил., от които 7.6 хил. са мъже и 6.1 хил. – жени.
  • Коефициентът на безработица намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 9.7%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.1 процентни пункта, а при жените намалява с 2.9 процентни пункта, като достига съответно 9.9 и 9.4%.
  • Икономически неактивните лица (лица извън работнта сила) на възраст 15 – 64 навършени години са 69.0 хил., от които 29.6 хил. са мъже и 39.4 хил. – жени.
  • От заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора 25.7% са с висше и 64.6% – със средно образование.